Sohbet Girişi

İnsan Ve Din

İnsan Ve Din

Din tarih boyunca ve insanoğlunun en eski kültürlerinin ücra köşelerinde beşer hayatının köklü ve ayrılmaz bir özelliği olmuştur. İnsanlık tarihini ve bu tarih içerisindeki değişik görüşlerini anlayabilmek için, her şeyden önce insanların mensup oldukları dinleri tanımak gerekir. Aynı şekilde günümüz dünyasında yaşayan toplumun çoğu zaman bizimkinden farklı olan hayata bakış açılarını kavrayabilmek de yine onların benimsedikleri ideoloji ve sahip oldukları inançların bilinmesiyle mümkündür.

Din her ne kadar seremoniler tapınaklar ve sanat eserleri gibi bir takım somut unsurlara sahip ise de  tamamıyla gözle görülebilen müşahhas bir fenomen değildir. Gözle görülebilen bu unsurların arz ettikleri önemin tam olarak anlaşılabilmesi için, onlara, bunları kullanan kimselerin deruni hayatları açısından bakılması ve değerlendirilmeleri lazımdır. Sözgelimi Hıristiyanlıktaki bir bebeğin vaftiz ayinini ele alalım:

Vaftizin bir hristiyan için arz ettiği önemi ve bu ayine katılanların his ve beklentilerini bilmeksizin, onu tam olarak anlayabilmek mümkün müdür. Şüphesiz ki öyledir. Öyleyse dinin tam olarak anlaşılabilmesi için onun zahiri ve deruni yönlerinin birlikte ele alınması gerekir. Bu nedenle Dinler Tarihi sadece bir olaylar kronolojisi olmayıp olayların içyüzünü ve onların analitik izahlarına da yer vermek zorunda olan bir disiplindir.

Din oldukça zengin bir fenomendir. O hem harici ve deruni unsurlarının bir arada ele alınmasından ortaya çıkan bir kompleksliğe, hem de tarihte çok çeşitli inanç sistemleri şeklinde ortaya çıkması ve hala da bu şekilde devam ediyor olmasından neşet eden bir karmaşıklığa sahiptir. Üstelik dünyamız da keşfedilmeyi bekleyen bir çok din vardır.Bütün bunların araştırılması ve incelenmesi oldukça büyüleyici ve ilgi uyandırıcı bir görevdir.

Dinin tanımlanabilmesi ve tarihinin tedkik edilebilmesinin, bir anlamda ilmi bir çabayı gerektirdiği söylenebilir. Zira olayların tarafsız ve objektif bir şekilde ele alınıp incelenmesi zorunludur. Ancak buradaki objektifliği sadece tapınak kilise cami gibi dini yapılara ve dışarıdan gözlemlenebilen dini davranışlara bakmak ve onları tasvir etmek şeklinde düşünmek tabii ki yanlıştır. Görülebilir nitelikteki bu objelerin içyüzlerine de nüfuz etmek gerekir.

Ancak din halkın his ve duyguları üzerinde derin bir tesire sahip olması sebebiyle dindar insanların, çoğu zaman başkalarının inançları konusunda objektif ve tarafsız olmaları epeyce güç olmuştur. Bazen de denilmiştir ki din bağlanmayı ihtiva eder dolayısıyla inanmaksızın bir inanç sistemini tam olarak kavrayabilmemiz mümkün değildir. Bu nedenle bazen bir inanç sistemini müntesibi olmayan yabancı bir kimsenin onu hiçbir zaman takdir edemeyeceği şeklinde bile görüşler ileri sürülmüştür.

HaFiZ 93
Cevap bırakın

Kategoriler
kategoriler
Genel Kurallar
kurallar
kuralSohbet odaları içerisinde, seviyeli, saygılı ve hoşgörü ile sohbet edilmesini önemsiyoruz, Sohbet ederken ahlak kurallarına uygun şekilde chat yapmanızı tavsiye ediyoruz.
kuralKanallar içerisinde küfür etmek, devlet görevlilerine hakaret etmek siyasi propaganda yapmak yasaktır!
kuralYaşadığınız soru, destek veya takıldığınız yerlerde #help kanalını kullanabilirsiniz.
kuralKanal yetkililerinin yaptığı uyarı dikkate almayan kişiler kanaldan tamamen uzaklaştırılacaktır.
söz
yukarı