Sohbet Girişi

Hüküm Nedir

Hüküm Nedir

İslam dininin insanların dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamak üzere getirdiği kuralların bütününe Şer-i Hükümler olarak adlandırılır. Şer-i hüküm denilince ayet ve hadislerin doğrudan ifade ettiği hükümler anlaşılır ve bunlar da konuları itibariyle itikadi ahlakî ve ameli olmak üzere üç ana gruba ayrılabilir. Dinin itikadi hükümleri  bütün dini ahkamın temelini oluşturur. İman esasları böyle olup bunlara kendi bütünlüğü içinde ve nasların bildirdiği şekilde inanılması esastır. Bu hükümlerle akaid ve kelam ilimleri ilgilenir. Ahlaki hükümler insanların kendi aralarında ve diğer canlılarla ilişkilerini iyileştirip nefsin eğitilmesini hedefleyen hükümlerdir. Ahlak ve tasavvuf ilimlerinin ana konusunu teşkil ederler.

Ameli Hükümler

Ameli hükümler, itikadi hükümlere nisbetle ikinci derecede oldukları için bunlara ahkam-ı fer‘iyye de denilir. Bu hükümler mükellefin dış dünyaya yansıyan davranışlarına bağlanacak sonuçları ve bunlarla ilgili kuralları konu edinir. Bunlar da ibadetler ve muamelat şeklinde iki kısma ayrılır. İbadetler insan ruhunu ve iradesini terbiye eden, düşünme yeteneğini geliştiren, fikri olgunluğunu artıran, dünyevi menfaati bulunsun veya bulunmasın sırf Allah’ın rızasını kazanmak için yapılan fiil ve davranışlardır. İbadetlerle ilgili temel kurallar ve şartlar Allah ve Resulü tarafından tek tek açıklanmıştır.

TAABBÜD-İ HÜKÜMLER

İbadetler Allah hakkı olarak yapılır, zamanın ve şartların değişmesiyle değişmez artmaz eksilmez. Bu sebeple de ibadetlerle ilgili dinî hükümlere  denilir. Bunlar iman esaslarından sonra dinin ikinci derecede önemli unsurunu teşkil eder. Muamelat ahkamı ise ferdin diğer fertlerle ve toplumla ilişkilerini düzenler, bunları belli kurallara ve sonuçlara bağlar. Bu hükümler temelde adalet ilkesine dayanmakta olup Kur’an ve Sünnet’te muamelat ahkamının sadece temel ilkeleri ve amaçları  açıklanmış, bununla birlikte bazı konularda ayrıntılı hükümler de sevk edilmiştir. Diğer bir ifadeyle Kur’an ve Sünnet’teki muamelat ahkamı sınırlı sayıdadır ve çoğu ilke ve amaç tesbiti mahiyetindedir. İslam literatür ve geleneğinde oluşan zengin muamelat ahkamı genel de islam hukukçuların ayet ve hadisler etrafın da geliştirdiği hukuk kültürünü yansıtır.

Dini hükümler bu şekilde üç gruba ayrılsa bile, Kur’an ve Sünnet’te yer alan bir hükmün hangi grupta yer aldığına bakılmaksızın doğruluğuna ve geçerliliğine inanmak aynı zamanda itikadi bir vecibedir. Meselâ namaz kılma, zekat verme, şarap içmeme, hırsızlık yapmama itikadi bir gerekliliktir.

Çünkü İslam inancına göre Peygamberimiz  neyi emretmiş ve neyi yasaklamışsa müslümanın önce bunların doğru ve gerekli olduğuna inanması sonra da gücü yettiği ölçüde bunları yerine getirmesi gerekir.

 

 

HaFiZ 76
Cevap bırakın

Kategoriler
kategoriler
Genel Kurallar
kurallar
kuralSohbet odaları içerisinde, seviyeli, saygılı ve hoşgörü ile sohbet edilmesini önemsiyoruz, Sohbet ederken ahlak kurallarına uygun şekilde chat yapmanızı tavsiye ediyoruz.
kuralKanallar içerisinde küfür etmek, devlet görevlilerine hakaret etmek siyasi propaganda yapmak yasaktır!
kuralYaşadığınız soru, destek veya takıldığınız yerlerde #help kanalını kullanabilirsiniz.
kuralKanal yetkililerinin yaptığı uyarı dikkate almayan kişiler kanaldan tamamen uzaklaştırılacaktır.
söz
yukarı